29/7/09

IARC i els rajos UVA


Avui, a través del facebook, m'ha arribat aquesta notícia, però suposo que pels noticiaris espanyols també deu còrrer: Tanning beds cause cancer: WHO. Per fi!!! encara que ja s'havia avisat de les conseqüències de fer servir els rajos UVA la gent no n'ha fet gaire cas durant tot aquest temps. A vegades veus gent que sembla una torrada cremada o que l'hagin pintat de cap a peus. El fet és que ara per fi, la IARC, agència que s'encarrega d'investigar sobre el càncer, ha categoritzat els "Tanning beds" (llits per posar-se morenos? hehe) a la màxima categoria a la que es pot classificar un component carcinogènic: 1A, que vol dir que s'ha comprovat que és carcinogènic per als humans. Això ho ha fet en base a estudis científics publicats en els últims anys. Una dada interessant i que, com a mínim a mi, posa els pèls de punta és que el risk de desenvolupar melanoma cutani (càncer de pell) augmenta un 75% en aquelles persones menors de 30 anys que fan servir aquesta eina "estètica". Pel que he pogut veure en la taula de l'article publicat al "The Lancet Oncology" sembla que el risc de desenvolupar melanoma ocular també augmenta. Així doncs, una raó més per acceptar-nos tal com som i evitar pràctiques innecessàries que poden afectar la nostra salut!

Salut!

--------------------------------------------------------------------------------------------

Hoy, a través del Facebook, me ha llegado esta noticia, pero supongo que por los noticiarios españoles también debe correr: Tanning beds cause cancer: WHO. Por fin! aunque ya se había avisado de las consecuencias de utilizar los rayos UVA la gente no ha hecho mucho caso durante todo este tiempo. A veces ves gente que parece una tostada quemada o que la hayan pintado de pies a cabeza. El hecho es que ahora por fin, la IARC, agencia que se encarga de investigar sobre el cáncer, ha categorizado los "Tanning beds" (camas para ponerse morenos? Hehe) a la máxima categoría a la que se puede clasificar un componente carcinogénico: 1A, que quiere decir que se ha comprobado que es carcinogénico para los humanos. Esto lo ha hecho en base a estudios científicos publicados en los últimos años. Un dato interesante y que, al menos a mí, pone los pelos de punta es que el riesgo de desarrollar melanoma cutáneo (cáncer de piel) aumenta un 75% en aquellas personas menores de 30 años que utilizan esta herramienta "estética". Por lo que he podido ver en la tabla del artículo publicado en "The Lancet Oncology" parece que el riesgo de desarrollar melanoma ocular también aumenta. Así pues, una razón más para aceptarnos tal y como somos y evitar prácticas innecesarias que pueden afectar nuestra salud!

Salud!

-------------------------------------------------------------------------------

Today, through facebook, I found this new, but I assume that the news are also present in Dutch and other country news: Tanning beds cause cancer: WHO. Finally! although the bad effects of UVA rays were already known people did not care much all this time. Sometimes you see people who looks like a burnt toast or that it is painted from head to toe. The fact is that now at last, the IARC, which is the agency responsible for research on cancer has categorized the "Tanning beds" to the highest category that a carcinogenic compound can be classified to: 1A, which means it has been proven that it is carcinogenic to humans. This was in fact based on scientific studies published in recent years. An interesting and, at least to me, scaring is that the risk of developing cutaneous melanoma (skin cancer) increases 75% in people under 30 who use this "esthetic" tool. From what I have seen in the table in the article published in The Lancet Oncology it seems that the risk of developing eye melanoma increases as well. So, another reason to accept us as we are and avoid unnecessary practices that can affect our health!

Cheers!

24/7/09

Apreciant / apreciando/ appreciating

Hi ha experiències i situacions que et fan apreciar certes coses. En el cas d'ahir vaig apreciar tots els anys d'estudi i esforç davant dels llibres. Com que tinc una mica de temps lliure mentre escric la tesis vaig decidir buscar una feina per fer uns calerons. Doncs bé, ahir em van trucar si volia anar a treballar a Remia (http://www.remia.nl/) i vaig acceptar...
Primer de tot dir que el tio de la ETT era un incompetent, i que si hagués de fer un exàmen de tracte al client treuria un 0 com una catedral. Bé, un cop dit això, el torn era de 8 hores i hi havia 3 tasques a fer en una cadena d'embotellar ketchup en ampolles de 5L. En total havíem de fer 20.000 litros de ketchup. La primera tasca consistia en agafar les ampolles buides i col·locar-les a la cinta transportadora. La segona era posar el tap i amb una maquineta enroscadora (no em feu dir el nom) enroscar-lo del tot. Finalment les ampolles buides s'havien de carregar en un paler. Bé, menys mal que hi havia 3 tasques, sinó 8 hores fent el mateix haguessin estat mortals. Evidentment, mentre feia la feina vaig tenir moooooolt de temps per pensar, i aquests van ser els meus pensaments:
1. (I la més important) Menys mal que he estudiat!! i no pel treball pessat, sinó perquè no es pensa gens!!. A vegades recordo que em queixo del fet de ser científic perquè cal llegir molt, pensar molt...estar empanat davant del teclat molta estona...però un cop fas una feina així aprecies el poder pensar, el poder tenir una feina o professió que et permeti tenir inquietuds, portar-les a cao i desenvolupar-te com a persona. Així doncs, he apreciat tots els meus anys d'estudi.
2. Per poder empaquetar aquests 20000 litres van caldre 4000 garrafes de plàstic. I això només en 8h, en una línia de producció i en una fàbrica. Per a mi va ser esgarrifant veure la quantitat d'ampolles de plàstic que corrien per allà i que ser que acabaran en un abocador on tardaran anys i panys a degradar-se...era com veure el planeta terra cobert de plàstic. Hi hauria d'haver un sistema on es recollissin de nou aquestes ampolles per reutilizar-les.
3. La resta del temps el vaig utilitzar pensant estratègies per a fer més pràctica la meva feina, més mecànica i menys cansada...és el que té aquesta feina, busques la optimització!
4. I el que em va quedar el vaig fer servir cantant i xiulant, hehehe.

Conclusió: ESTUDIEU!!! i no consumiu gaire ketchup ;).

---------------------------------------------------------

Hay experiencias y situaciones que te hacen apreciar ciertas cosas. En el caso de ayer aprecié todos los años de estudio y esfuerzo ante los libros. Como tengo algo de tiempo libre mientras escribo la tesis decidí buscar un trabajo para hacer un dinerillo. Pues bien, ayer me llamaron si quería ir a trabajar a Remi (http://www.remia.nl/) y acepté ...
Primero de todo decir que el tío de la ETT era un incompetente, y que si tuviera que hacer un examen de trato al cliente sacaría un 0 como una catedral. Bien, una vez dicho esto, el turno era de 8 horas y había 3 tareas a realizar en una cadena de embotellar ketchup en botellas de 5L. En total teníamos que hacer 20.000 litros de ketchup. La primera tarea consistía en coger las botellas vacías y colocarlas en la cinta transportadora. La segunda era poner el tapón y con una maquinilla enroscadora (no me hagáis decir el nombre) enroscarlo del todo. Finalmente las botellas vacías se tenían que cargar en una madera (no sé el nombre en español). Bueno, menos mal que había 3 tareas, sino 8 horas haciendo lo mismo hubieran sido mortales. Evidentemente, mientras hacía el trabajo tuve muuuucho tiempo para pensar, y estos fueron mis pensamientos:

1. (Y el más importante) Menos mal que he estudiado! y no por el trabajo pesado, sino porque no se piensa nada!!. A veces recuerdo que me quejo de que de ser científico requiere leer mucho, pensar mucho ... estar atascado delante del teclado mucho rato ... pero cuando haces un trabajo así aprecias el poder pensar, el poder tener un trabajo o profesión que te permita tener inquietudes, llevarlas a cabo y desarrollarte como persona. Así pues, he apreciado todos mis años de estudio.
2. Para poder empaquetar estos 20000 litros se necesitan 4000 garrafas de plástico. Y eso sólo en 8h, en una línea de producción y en una fábrica. Para mí fue escalofirante ver la cantidad de botellas de plástico que corrían por ahí y que acabarán en un vertedero donde tardarán años y años en degradarse ... era como ver el planeta tierra cubierto de plástico. Debería haber un sistema donde se recogieran de nuevo estas botellas para reutilizarlas.
3. El resto del tiempo lo utilicé pensando estrategias para hacer más práctico mi trabajo, más mecánico y menos cansado ... es lo que tiene este trabajo, se busca la optimización!
4. Y lo que me quedó de tiempo lo utilizé cantando y silbando, hehehe.

Conclusión: Estudien! y no consuman mucho ketchup;).

-----------------------------------------------------------------------------------

There are experiences and situations that make you appreciate certain things. In the case of yesterday I appreciated all the years of study and effort infront books. Because I have some free time while writing the thesis I decided to look for a job to do some money. Well, they called me yesterday if I wanted to go to work to Remia (http://www.remia.nl/) and I accepted ...
First of all I want to say that the guy from the ETT was an incompetent, and if got an exam on how to treat clients he would get a 0. Well, once I said this, work was 8 hours and there were 3 tasks to do chain to put ketchup in 5L bottles. In total we had to make 20,000 gallons of ketchup. The first task was to take the empty bottles and put them on the conveyor belt. The second was to put the lid and screw with a machine (don't know the name). Finally the empty bottles were loaded on a wooden platform. Well, good that there were 3 tasks, cos 8 hours doing the same would have been fatal. Obviously, while working I had a looooot of time to think, and these were my thoughts:
1. (And the most important) Good thing I studied! and not because of the heavy work, but because you don't need to think at all!. Sometimes I remember that I complain of being a scientist because you read a lot, think hard ... staring at the keyboard for a while ... but once you work in a place like that you can appreciate the thinking, the fact that your profession allows you to have concerns and develop yourself as a person. So I appreciated all my years of study.
2. To package the 20,000 liters they need 4,000 plastic bottles. And that only in a 8 hours shift, one production line and in one factory. For me it was amazing to see how many plastic bottles can run over there which might end up in landfill where they will take years to break down ... it was like seeing the earth covered with plastic. There should be a system where we collected these bottles back to reuse them.
3. The rest of the time I used to think strategies in order to make my job easier, more mechanical ans less tiring...that is what this job is about: looking for optimization!
4. And of course singing and whistling, hehehe.

Conclusion: STUDY! and not consume too much ketchup;).

Mireia

22/7/09

3 pel·lícules

Català, Español & English:

Avui us recomano 3 películes. Dos per entretenir-vos i una última que en realitat és una mini entrevista de 2 min feta a l'Espai Terra de TV3. Allà hi explico el treball fet a Costa Rica durant els 7 mesos que hi vaig estar. Espero que així també quedi més clar el que hi vaig fer! Enllaç (min 4.40 aprox): http://www.tv3.cat/videos/1377209. Aviat sortiran els resultats i en podreu saber més cosa ;).

Respecte les altres dos pelis: avui us recomano d'una banda "Gran Torino", on apareix fent de protagonista el Sr. Clint Eastwood. Ell fa un paper genial. La peli m'ha agradat perquè ensenya tots aquells estereotips i prejudicis que a vegades tenim envers altres cultures i que, un cop coneixem personalment algú d'aquesta cultura, el punt de vista canvia...o no. Molt interessant!: http://www.imdb.com/title/tt1205489/

La segona peli és menos coneguda, cinema llatinoamericà, concretament d'Argentina. Es diu "Un novio para mi mujer": http://www.imdb.com/title/tt1280534/. A primera instància pot semblar una altra comèdia romàntica típica...però des del meu punt de vista és molt més que això. Aquesta película ens parla de la relació de parella i de com amb el temps, sense adonar-nos, la relació es va perdent. La forma en què el tema, ja presentat en altres pelis, se'ns presenta és còmica però al mateix moment interessant. Personalment m'han agradat els diàlegs, encara que la protagonista digui forces tacos, hehe. Us la recomano! i a més el parlar argentí no té pèrdua ;).

------------------------------------------------------------------------------------

Hoy os recomiendo 3 películas. Dos para entreteniros y una última que en realidad es una mini entrevista de 2 min hecha al Espacio Tierra de TV3. Allí explico el trabajo realizado en Costa Rica durante los 7 meses que estuve. Espero que así quede más claro lo que fui a hacer! Enlace (min 4:40 aprox): http://www.tv3.cat/videos/1377209. Pronto saldrán los resultados y podrán saber más ;).

Respecto a las otras dos pelis: hoy os recomiendo por un lado "Gran Torino", donde aparece haciendo de protagonista el Sr. Clint Eastwood. Él hace un papel genial. La peli me ha gustado porque enseña todos aquellos estereotipos y prejuicios que a veces tenemos hacia otras culturas y que, una vez conocemos personalmente a alguien de esta cultura, el punto de vista cambia ... o no. Muy interesante!: Http://www.imdb.com/title/tt1205489/

La segunda peli es menos conocida, cine latinoamericano, concretamente de Argentina. Se llama "Un novio para mi mujer": http://www.imdb.com/title/tt1280534/. En primera instancia puede parecer otra comedia romántica típica ... pero desde mi punto de vista es mucho más que eso. Esta película nos habla de la relación de pareja y de cómo con el tiempo, sin darnos cuenta, la relación se va perdiendo. La forma en que el tema, ya presentado en otras pelis, se nos presenta es cómica pero al mismo momento interesante. Personalmente me han gustado los diálogos, aunque la protagonista diga bastantes tacos, hehe. Os la recomiendo! y además el hablar argentino no tiene pérdida;).

------------------------------------------------------------------------------------

Today I recommend 3 films. Two to entertain yourselves and another one that actually is a mini interview done at Espai Terra in TV3 (2min). There I explained the work done in Costa Rica during the 7 months. I hope now it is clear what I did there! Link (4:40 min approx): http://www.tv3.cat/videos/1377209. Results will come soon so you can know something more about it;).

Regarding the other two movies: Today I recommend on one hand "Gran Torino," where the protagonist is Mr. Clint Eastwood. He makes a great job. I liked the movie because it teaches all the stereotypes and prejudices that sometimes we have towards other cultures and that, once personally you know someone from this culture, the view changes ... or not. Very interesting!: Http://www.imdb.com/title/tt1205489/

The second film is less known, Latin American cinema, particularly in Argentina. It's called "Un novio para mi mujer": http://www.imdb.com/title/tt1280534/. At first instance it may seem another typical romantic comedy ... but from my point of view is much more than that. This movie talks about the relationship and how over time, without realizing, the connection gets lost. The way in which the subject, also presented in movies, is treated is comic but at the same time interesting. Personally I liked the dialogues, although the protagonist swears all the time, hehe. I recommend it! and further the Argentinian accent can be missed ;).